Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud en de samenstelling van de website van Floris Wouterson – Sleep Performance. We kunnen echter geen garantie geven dat de informatie op de site ten allen tijde en in alle opzichten juist en volledig is. De verstrekte informatie  is louter informatief en vormt geen aanbod dat Floris Wouterson – Sleep Performance op welke wijze dan ook kan verbinden. Floris Wouterson – Sleep Performance heeft het recht om zonder voorafgaande verwittiging alle gegevens op de website ten alle tijden aan te passen, uit te breiden of te verwijderen. Wij bevelen je aan om alle prijzen, kenmerken, specificaties en beschikbaarheid van de producten te verifiëren in onze Floris Wouterson – Sleep Performance winkels.

Indicatieve prijzen, incl. BTW
Meerdere varianten van de getoonde producten zijn verkrijgbaar in onze winkels. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod van de door jou gekozen variant, wend je je best tot onze medewerkers in een van onze winkels. Alle informatie over producten en prijzen op de Floris Wouterson – Sleep Performancesite worden vermeld onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Uitspraken en quotes van derden
De Floris Wouterson – Sleep Performance website en blog bevat mogelijk uitspraken en quotes van derden. Floris Wouterson – Sleep Performance is geenszins verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en/of correctheid van de gegevens, meningen, adviezen of verklaringen in deze uitspraken of quotes van derden. Het feit dat Floris Wouterson – Sleep Performance deze uitspraken of quotes gebruikt is louter informatief en betekent geenszins dat Floris Wouterson – Sleep Performance verantwoordelijkheid voor de inhoud aanvaardt.

Eigendomsrechten
De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van tekst, beeld, illustraties, grafische elementen, data, haar uiterlijke vormgeving en creatie zijn beschermd door intellectuele en industriële rechten, waaronder, maar hiertoe niet beperkt, auteursrechten en merkenrechten. Het is je toegelaten om deze website online te raadplegen volgens de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Het is toegelaten om een afdruk van deze website of delen ervan te maken of stukken er uit te kopiëren naar een digitale informatiedrager, op voorwaarde dat ze uitsluitend bestemd zijn voor jouw persoonlijk gebruik of raadpleging.

Toestemming
Wil je informatie, zoals o.a. teksten of delen van teksten, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard ook of andere gegevens van de website, in welke vorm ook, publiceren, dan heb je vooraf onze toestemming nodig. Je kan deze toestemming aanvragen via info@Floris Wouterson – Sleep Performance.be.

Toepasselijk recht
De productinformatie die vertrekt wordt via deze website, vallen onder de regels van het Belgisch recht waaraan zij onderworpen zijn.

Algemene verkoops -en leveringsvoorwaarden van Floris Wouterson – Sleep Performance.

Hier lees je alles over de voorwaarden die van belang zijn als je een bestelling plaatst bij Floris Wouterson – Sleep Performance.

Deze algemene verkoops -en levervoorwaarden gelden voor alle orders die aan ons overgemaakt worden. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de klant deze voorwaarden en verklaart hij zich akkoord met de inhoud ervan. Afwijkingen van deze voorwaarden, ook indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn alleen afdwingbaar wanneer ze door ons schriftelijk bevestigd worden.

De klant wordt geacht alle aanwezige goederen te kennen en goed te keuren daar waar ze zich bevinden bij levering.

De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend, nooit bindend. Tenzij dit door ons schriftelijk anders werd bevestigd. Vertragingen in de levering kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding nadat de klant een schriftelijke ingebrekestelling opmaakt. Dit kan hij ten vroegste doen wanneer de opgegeven levertermijn van twee maanden werd overschreden. In elk geval mag het bedrag van deze schadevergoeding nooit 10%van de globale prijs overschrijden.

Transport gebeurt steeds op risico van de koper, tenzij dit schriftelijk anders overeengekomen werd.Voor de levering van de goederen op de 3de verdieping of hoger wordt er een meerprijs berekend indien er geen gebruik kan gemaakt worden van de lift in het appartementsgebouw.

Indien het aantal stukken bij levering niet overeenkomt met de bestelling, moet dit op het ogenblik van de levering door de klant gemeld worden. Ook zichtbare gebreken moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen gemeld worden. Klachten vanwege de koper omtrent de hoeveelheid of de maat moeten binnen de 8 dagen ingediend worden per aangetekend schrijven.

Gekochte goederen moeten ten laatste 14 dagen nadat ze ter beschikking zijn, afgenomen worden. Worden de goederen niet binnen deze termijn afgenomen dan heeft Floris Wouterson – Sleep Performance het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij de betaling te eisen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In dit laatste geval is de koper een forfaitaire en onverminderde schadevergoeding aan Floris Wouterson – Sleep Performance verschuldigd. Deze schadevergoeding is dan gelijk aan 20% van het verkoopsbedrag met een minimum van 150,- Euro.

U kunt helaas niet afzien van uw aankoop van een digitaal product (zoals het e-boek of luisterboek). Waarom? Omdat u deze producten meteen in gebruik neemt en dit voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Meer informatie vindt u op de website van het Europees Centrum voor de Consument, gevestigd in Brussel.

De koper wordt eigenaar van de goederen zodra hij heeft voldaan aan al het verschuldigde, door de levering ontstaan, met inbegrip van alle kosten, renten of aankleven.

Elke factuur uitgeschreven op onze verkoopszetel,is contant betaalbaar, ondanks betwisting Wanbetaling geeft Floris Wouterson – Sleep Performance het recht om de leveringen op te schorten of de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te eisen. Bij wanbetaling na 14 dagen, is de klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bedraagt een verhoging van minstens 20% op het nog te betalen verkoopsbedrag met een minimum van 150,-Euro. Eventuele gerechtskosten en een jaarintrest van 12% vanaf factuurdatum zijn in geval van wanbetaling eveneens door de klant te betalen.

Floris Wouterson – Sleep Performance heeft bij gebreken aan de goederen het recht om deze vakkundig te herstellen of de onderdelen te vervangen zonder dat deze herstelling of vervanging aanleiding kunnen geven tot een prijsvermindering.

Alle geschillen, waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Antwerpen.

Hier lees je alles over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacy waarborgen
Floris Wouterson – Sleep Performance vertegenwoordigd door FLO-W bvba garandeert je dat jouw persoonlijke informatie die jij verstrekt – zijnde alle informatie die herleidbaar is tot jouw persoon – strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden zal worden doorgegeven of verkocht.

Floris Wouterson – Sleep Performance vertegenwoordigd door FLO-W bvba kan deze informatie delen met aangesloten bedrijven of zakenpartners. Heb je bezwaar tegen het vastleggen van jouw gegevens, dan kan je ons dit schriftelijk laten weten. Jouw gegevens worden dan verwijderd uit onze databank.